Meniu Uždaryti

Norinčiųjų gauti socialines paslaugas kreipimosi tvarka

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMAS, TEIKIMAS IR NUTRAUKIMAS

Dėl socialinių paslaugų gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas (toliau – Asmuo) kreipiasi į savo gyvenamosios vietos seniūniją arba į rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir užpildo prašymo – paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą SP-8 (toliau – prašymas), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183, ir pateikia šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 3. neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;
 4. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą (027/a forma).

Prašymą dėl socialinių paslaugų skyrimo Asmeniui gali pateikti ir bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo negali to padaryti pats.

Seniūnijos socialinis darbuotojas arba Socialinės paramos skyriaus specialistas, gavęs Asmens prašymą, per 7 darbo dienas įvertina Asmens socialinių paslaugų poreikį ir užpildo Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-67.

Asmens paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis. Asmens paslaugų poreikis nustatomas atsižvelgiant į asmens poreikių sritį ir asmens priskyrimą socialinei grupei.

Socialinės paramos skyriaus ar seniūnijų specialistai, nustatę Asmens socialinių paslaugų poreikį, išvadas bei visus kitus reikalingus dokumentus teikia rajono komisijai socialiai remtinų asmenų klausimams spręsti, kuri priima nutarimą dėl socialinių paslaugų skyrimo.

Sprendimą dėl socialinių pašalpų skyrimo priima Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas ir išrašo siuntimą į paslaugas teikiančią įstaigą dėl paslaugų teikimo.

Socialinių paslaugų Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre negali gauti asmenys, turintys proto negalią ar sergantys (esant šioms kontraindikacijoms):

 • agresyvaus elgesio, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams (jiems reikalinga psichiatrinė pagalba);
 • infekcinėmis ir somatinėmis ligomis;
 • aktyviaja tuberkulioze;
 • odos infekcinėmis ligomis;
 • lytiškai plintančiomis ligomis ir AIDS;
 • lėtiniu alkoholizmu ir narkomanija.

SUAUGUSIOJO ASMENS SIUNTIMAS Į MINISTERIJOS PAVALDUMO GLOBOS NAMUS

Savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą siųsti asmenį į Globos namus, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar dalininku (savininku) yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau vadinama – valstybės Globos namai), sprendimo kopiją išsiunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Departamentas).

 Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami pagal galimybes atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą. Apgyvendinant asmenis specialiuosiuose Globos namuose, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie Globos namai yra skirti, asmenims.

Prieš apgyvendinant asmenį Globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į Globos namus (toliau vadinama – siuntimas).

Jei Globos namuose yra laisvų vietų, Departamentas siuntimą išrašo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos. Siuntimas pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama Globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas. Departamento siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo.

Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi Globos namuose.

Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

Jei Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose, kurią sudaro ir tvarko Departamentas. Valstybės Globos namuose asmenys negali būti apgyvendinti be eilės – skubos tvarka.

Asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose sudaroma pagal savivaldybių sprendimų dėl ilgalaikės socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose gavimo Departamente datą. Tais atvejais, kai ta pačia data gaunami kelių savivaldybių sprendimai dėl socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose, sudarant eilę atsižvelgiama į šių sprendimų priėmimo datą, o kai ta pačia data gaunami keli vienos savivaldybės sprendimai, priimti ta pačia data, – į jų registracijos eilės numerį.

Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

Departamentas turi teisę neišduoti siuntimo į valstybės Globos namus tais atvejais, kai savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose prieštarauja socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą reglamentuojantiems teisės aktams. Departamentas apie tai turi informuoti savivaldybę.

Pagrindas. 2006-04-05 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011-02-23 sprendimas Nr. T-23 „Dėl socialinių paslaugų teikimo tvarkos patvirtinimo“.

INFORMACIJĄ TEIKIA IR PRAŠYMUS PRIIMA Seniūnijos ir Socialinės paramos skyrius, 105 kab. Tel. (8 45) 46 65 37.

PASTABA. Atmintinė gali būti papildyta pasikeitus paslaugų teikimo tvarkai.

APRŪPINIMAS TECHNINĖMIS PAGALBOS PRIEMONĖMIS

Veikla vykdoma siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, padėtų išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, darbinei veiklai.

Kas turi teisę gauti techninės pagalbos priemones turi?

Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones:

 • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 • asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);
 • asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
 • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;
 • asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

Teisę išsinuomoti laikinai naudoti judėjimo techninės pagalbos priemones turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, nepatenkantys į šio Aprašo 3 punkte nurodytas asmenų grupes, kuriems nustatyti specialieji poreikiai laikinai naudoti techninės pagalbos priemones.

Kur kreiptis, norint gauti techninės pagalbos priemones?

Dėl techninės pagalbos priemonių reikia kreiptis į Panevėžio rajono socialinių paslaugų centrą, adresu Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys , 119 kab. ir pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;
 • dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 • socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą;
 • išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a).

*Gyvenamosios vietos deklaraciją reikia pateikti, jei asmens duomenų nėra SPIS (Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje).

Dėl informacijos apie techninės pagalbos priemonės kreiptis tel. Nr. +370 62089579.

Darbo laikas I-IV 8-17, V 8-15.45 (prieš šventes – 1 valandą trumpiau), pietų pertrauka 12-12.45.

 

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą