Meniu Uždaryti

Veiklos sritys

Tikslas:

 • teikti pagalbą asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;
 • sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį;
 • užtikrinti saugią ir sveiką aplinką, kultūrines ir dvasines šioje įstaigoje gyvenančių žmonių reikmes, žmogaus orumą atitinkančią pagalbą, suderintą su asmens sveikatos priežiūra, specialiaisiais poreikiais, kitomis specialiosios pagalbos priemonėmis, padedančiomis kompensuoti prarastą savarankiškumą.
 • organizuoti globėjų, budinčių globotojų ir įtėvių paieškos, rengimo atrankos, konsultavimo bei pagalbos jiems teikimo paslaugas, apgyvendinti vaiką budinčių globotojų šeimoje, atitinkančioje geriausius likusio be tėvų globos vaiko interesus, vykdyti švietėjišką veiklą;
 • teikti socialinę pagalbą vaiko tėvams bei kitiems jo artimiems giminaičiams, siekiant atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą;
 • teikti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą jam pageidaujant – iki 21 metų; užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai globos namuose apgyvendinamam vaikui globos (rūpybos), ugdymo, socialines ilgalaikes bei trumpalaikes paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasirengtų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Veiklos uždaviniai:

 • sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį;
 • teikti pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros;
 • rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas ir projektus savivaldybės teritorijoje;
 • skleisti informaciją apie Centro teikiamas socialines paslaugas, jų skyrimo ir teikimo tvarką;
 • užtikrinti, kad Centro veikla būtų grindžiama skaidrumo, atskaitomybės, viešumo principais.
 • teikti socialinę globą (rūpybą) vaikams, likusiems be tėvų globos, socialines paslaugas globėjams ir organizuojanti globėjų, budinčių globotojų ir įtėvių mokymą, konsultavimą.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą