Meniu Uždaryti

Nuostatai ir tvarkos

Nuostatai

Socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo politika

Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo sistema

Centro tarnybinių automobilių priskyrimo darbuotojams sąrašas

 

Vidutinis DU pagal pareigybių grupes:

Vidutinis DU pagal pareigybių grupes 2022 m.

Vidutinis DU pagal pareigybių grupes 2023 m. I ketv.

Vidutinis DU pagal pareigybių grupes 2023 m. II ketv.

Vidutinis DU pagal pareigybių grupes 2023 m. III ketv.

Vidutinis DU pagal pareigybių grupes 2023 m. IV ketv.

Vidutinis DU pagal pareigybių grupes 2024 m. I ketv.

 

TEISINĖ INFORMACIJA

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Vaiko teisių konvencija

 

Įstatymai:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493;

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, 2004 m. gegužės 11 d. Nr. IX-2228;

Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, 1995 m. birželio 6 d. Nr. I-924;

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 2018 m. kovo 29 d. Nr. I-1234;

 

Vyriausybės nutarimai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 “Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. 302 “Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 

Ministrų įsakymai:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-67 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo” pakeitimo”;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-141 “Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d.  įsakymas Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. A1-448 „Dėl Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo rekomendacijų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. A1-234 „Dėl apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. A1-295 „Dėl trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 “Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo”;

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-714 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2009 “Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. BV-148 “Dėl socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo”;

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą