Meniu Uždaryti

Administracinė informacija

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio    pareigybei užimti (dirbančio pagal darbo sutartį).

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –10 (baziniais dydžiais).

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

           1. Vyriausias buhalteris yra specialistas, kurio pareigybė priskiriama A arba B lygiui,   atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.

 1. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

 • SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro laipsniu ar jam prilygintu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu ekonomikos, finansų ar apskaitos krypties  išsilavinimą;

3.2. turėti buhalterinio darbo biudžetinėje įstaigoje patirties;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su biudžetinių įstaigų buhalterine apskaita, darbo užmokesčio priskaitymo darbuotojams, gyventojų pajamų mokesčio išskaitymo, socialinio draudimo įnašų  priskaitymo klausimais, išmanyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, juos taikyti tvarkant buhalterinę apskaitą;

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu;

3.5. mokėti kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją;

3.6. būti sąžiningu, pareigingu, darbščiu ir sugebančiu bendrauti.

 

 • III SKYRIUS
 • ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. kon­tro­liuo­ja, kad ra­cio­na­liai bū­tų nau­do­ja­mi dar­bo, ma­te­ria­li­niai ir fi­nan­si­niai įmo­nės iš­tek­liai, teisingai vedami buhalteriniai duomenys;

4.2. formuoja Centro finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo politiką, teikia siūlymus Centro direktoriui dėl jos įgyvendinimo;

4.3. tvarko Centro buhalterinę apskaitą, vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais;

4.4. pildo ir pateikia metinius ir tarpinius Finansinių atskaitomybių rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

4.5. užtikrina finansinių ūkinių operacijų teisėtumą, tinkamą dokumentų įforminimą;

4.6. planuoja reikalingų lėšų poreikį Centro uždavinių ir funkcijų įgyvendinimui, rengia programų sąmatų projektus, teikia siūlymus dėl lėšų panaudojimo prioritetų;

4.7. kontroliuoja, kad būtų teisingai naudojamos darbo užmokesčiui skirtos lėšos, mokami atlyginimai;

4.8. kontroliuoja kuro, medžiagų, griežtos apskaitos dokumentų, išlaidų prekėms ir paslaugoms bei pagrindiniam kapitalui įsigyti apskaitą;

4.9. užtikrina, kad būtų griežtai laikomasi etatinės, finansinės bei kasinės disciplinos, administracinių, ūkinių bei kitų išlaidų sąmatų, įstatymų iš buhalterinių balansų nurašant trūkumus, debitorines skolas ir kitus nuostolius; kad buhalteriniai dokumentai saugūs, taip pat nustatyta tvarka forminami ir atiduodami į archyvą;

4.10. kontroliuoja priemones lėšų saugumui užtikrinti, siekiant užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtiems piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams;

4.11. kontroliuoja, kad būtų laikomasi piniginių lėšų, materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, atsiskaitymų bei kito turto inventorizavimo taisyklių;

4.12. užtikrina, kad nustatytu laiku būtų išieškomos skolos įstaigai ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams, laikomasi mokėjimo drausmės;

4.13. vadovauja įstaigos buhalterijos darbuotojams;

4.14. nustato jam pavaldžių darbuotojų pareigas ir užtikrina jų vykdymą;

4.15. vykdo ilgalaikio materialinio turto apskaitą;

4.16. sudaro mokėjimo paraiškas;

4.17. sudaro Centro piniginių lėšų apskaitą pagal atskiras sąskaitas;

4.18. vykdo finansines operacijas banke;

4.19. deklaruoja mokesčius ir teikia privalomus pranešimus mokesčių administratoriui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

4.20. suteikia metodinę pagalbą įstaigos padalinių darbuotojams buhalterinės apskaitos, kontrolės, atsiskaitymų ir ekonominės analizės klausiais;

4.21. praneša įstaigos direktoriui apie visus išaiškintus įstaigos buhalterijos darbo trūkumus, paaiškina jų atsiradimo priežastis ir siūlo būdus jiems pašalinti;

4.22.  gavęs įstaigos vadovo nurodymus, nepradeda jų vykdyti, jeigu su tuo susijusios operacijos prieštarauja įstatymams bei apie tai informuoja vadovą;

 • 23 vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio teisės aktų nustatytas funkcijas bei Centro direktoriaus pavedimus ir užduotis, atitinkančias Centro tikslus ir funkcijas;

4.24. atsako už savo pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą;

4.25. už pareigų vykdymą  atsiskaito Centro direktoriui.

 

 

 

Atrankos metodas – testas žodžiu (pokalbis).

 

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą www.vtd.lt privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 4. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 5. pretendento anketą.

 

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų  (iki 2021 m. rugpjūčio 26 d.) nuo skelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (konkursas paskelbtas 2021 m. rugpjūčio 13 d.). Skelbimo Nr. 72823.

 

Informacija apie konkursą teikiama  Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro administracijoje,

tel. 86 6441056, el. p. spc@panrs.lt                            

 

 

 

 

 

 

 

T-140 nuostatai 2021 06

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą